อ่านมนุษย์คือ

ด้วยความหวังจะเห็นสังคมที่เคารพความแตกต่างและเข้าอกเข้าใจกัน เราเชื่อว่าการเท่าทันความเชื่อยึดติดและการก้าวข้ามอคติในใจของทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราได้สนทนาและรับฟังกันอย่างเพื่อนมนุษย์

จากแรงบันดาลใจเรื่อง Human Library ในต่างประเทศที่จัดพื้นที่ให้คนได้พูดคุยกับผู้ที่มักถูกสังคมตัดสินเหมารวม ดังคำกล่าวว่า “อย่าตัดสินหนังสือจากปก” ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างมากจากสื่อสังคมออนไลน์ ความสุขประเทศไทย และธนาคารจิตอาสาได้พัฒนากิจกรรมโดยนำกระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) และการสะท้อนตนเอง (self-reflection) เข้ามาอยู่ในพื้นที่สนทนาเพื่อให้เวลาของการสนทนากันเป็นยิ่งกว่าการรับรู้เรื่องราว ให้เป็นเวลาของการได้เข้าถึงความรู้สึกและหัวใจของคู่สนทนาทั้งสองฝ่าย

ความสุขประเทศไทย และธนาคารจิตอาสา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ริเริ่มดำเนินการกิจกรรม “อ่านมนุษย์” ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2565 จากพื้นที่พูดคุยเล็กๆ ที่ไร้ซึ่งการตัดสินใจกันจากภายนอกในครั้งนั้น ในตอนนี้เรามีเพื่อนองค์กรภาคีเข้ามาช่วยเปิดขยายพื้นที่ “อ่านมนุษย์” ให้เกิดกว้างขึ้นในสังคม