สร้างสังคมที่เคารพความแตกต่างและเข้าอกเข้าใจกัน
เท่าทันความเชื่อยึดติดและการก้าวข้ามอคติในใจของทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราได้สนทนาและรับฟังกันอย่างเพื่อนมนุษย์

ความเป็นมนุษย์ข้างใน

กลัวการเข้าสังคมกับคนทั่วไป
รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนกลุ่มน้อย
การปฏิบัติตามหลักศาสนาคือการแสดงออกถึงความเคารพและศรัทธา
ตัวเองสามารถใช้ชีวิตและทำอะไรได้หลายอย่างเหมือนคนทั่วไป

คนมุสลิม

สิ่งที่คนตัดสิน

พวกหัวรุนแรง ก่อการร้าย
เข้าถึงยาก เป็นพวกเคร่งศาสนา

ความเป็นมนุษย์ข้างใน

การสักเป็นศิลปะและเป็นความชอบส่วนตัว
มองคุณค่าความเป็นคนดีหรือไม่ดีว่าไม่ได้อยู่ที่รอยสัก

 

 

ผู้หญิงสักลาย

สิ่งที่คนตัดสิน

เป็นผู้หญิงไม่ดี เคยติดคุก เป็นอาชีพสีเทา เกี่ยวข้องกับอบายมุข

ความเป็นมนุษย์ข้างใน

ภูมิใจกับอาชีพ
เป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัว
หาเงินส่งลูกเรียนจบปริญญาได้
ต้องการให้ผู้โดยสารพอใจในการบริการ

วินมอเตอร์ไซค์

สิ่งที่คนตัดสิน

อาชีพของคนจบไม่สูง ไม่มีทักษะ
ชอบทำผิดกฎจราจร โมโหร้ายกับผู้โดยสาร

คนมุสลิม

สิ่งที่คนตัดสิน

พวกหัวรุนแรง ก่อการร้าย
เข้าถึงยาก เป็นพวกเคร่งศาสนา

ผู้หญิงสักลาย

สิ่งที่คนตัดสิน

เป็นผู้หญิงไม่ดี เคยติดคุก เป็นอาชีพสีเทา
เกี่ยวข้องกับอบายมุข

วินมอเตอร์ไซค์

สิ่งที่คนตัดสิน

อาชีพของคนจบไม่สูง ไม่มีทักษะ
ชอบทำผิดกฏจราจร โมโหร้ายกับผู้โดยสาร

เรื่องเล่า-เรื่องราว อ่านมนุษย์

สนับสนุนโดย